Articles2020-02-20T14:14:16+00:00

Articles

Trust with care

Over 90% of what we learn about team performance comes from literature, research and case studies of American or English origin. This is a very good thing, but incomplete, when you consider local relevance. It’s not only about Romania, but also about more than half of this world, and all [...]

Încrederea că ne pasă

Peste 90% din ce învățăm despre performanța în echipe vine din literatura, cercetarea și cazuistica de origine americană sau engleză. Ăsta e un lucru foarte bun, dar incomplet pentru relevanța locală. Nu doar a României, ci a mai bine de jumătate de lume, care nu are o cultură a performanței [...]

Responsibility made clearer

All the leaders I have been working with so far wanted their teams’ members to be more responsible. Not because they had irresponsible colleagues, but because this seemed to be the straightest path to performance. For many, responsibility has this aura of universal solution to all problems, a sort of [...]

Ca să fie mai clar cum e cu responsabilitatea

Toți liderii cu care am lucrat până acum și-au dorit ca membrii echipelor lor să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Nu pentru că aveau colegi iresponsabili, ci pentru că asta părea calea cea mai dreaptă către performanță. Pentru mulți responsabilitatea are aura soluției la toate problemele, un fel de [...]

Leadership in the new reality

The assumption I'm starting with is that the new hybrid reality (online-offline, home-office) will generate a different way of working and performing in teams, especially in leadership teams. I think it’s still early for defining a new model, but the first signs are here.    Clarity of the goal Back in [...]

Leadership în noua realitate

Premisa de la care plec e că noua realitate de muncă hibridă (online-offline, acasă-birou) va genera un fel diferit de a lucra și performa în echipe, mai ales în cele de leadership. Cred că e încă devreme pentru definirea unui nou model, dar primele semne sunt aici.  Claritatea scopului Când eram [...]

Go to Top